Normativa

És important llegir aquestes normes i ser conscients d’elles durant el transcurs de la RiudeLAN LAN Party. El fet d’accedir al recinte i utilitzar els serveis que l’Associació de Joves RiudeLAN (a partir d’ara “RiudeLAN”) posa a disposició de l’usuari implica el vostre coneixement explícit i acceptació de la següent normativa.
La RiudeLAN LAN Party és un esdeveniment què, tot i estar patrocinat per diferents entitats, es duu a terme gràcies als integrants de la RiudeLAN (a partir d’ara “administradors”). Aquests administradors vetllen pel correcte funcionament de tots els aspectes de l’esdeveniment. Com a tals, han de supervisar les activitats, els serveis prestats i qualsevol aspecte que pugui afectar els usuaris. Entre les seves tasques està, el no només garantir que tots els usuaris gaudeixin de tots els serveis que la RiudeLAN ofereix, sinó que també inclou mantenir l’ordre i fer que es compleixin les normes que a continuació es detallen. Tots i cadascun dels administradors compten amb total autoritat i suport de la RiudeLAN per dur a terme les accions corresponents i aplicar les sancions oportunes per garantir el benestar dels participants. Tanmateix, està completament prohibit l’ús d’identificacions pertanyents als administradors a totes aquelles persones que no en formin part. Tota persona que es faci passar per a membre dels administradors podrà, i serà sancionat de forma adient, podent arribar a l’expulsió de l’esdeveniment i rebuig a les següents edicions de la RiudeLAN.

El local de l’esdeveniment és cedit per l’ajuntament de Riudellots de la Selva. Per tant, tot i que l’administració intentarà atendre a totes les peticions dels usuaris, hi ha serveis que queden fora de l’abast de la RiudeLAN.
Està prohibit portar animals dintre del recinte, tanmateix també està prohibit fumar en la totalitat de les instal·lacions.
D’altra banda, gran part del material utilitzat en la RiudeLAN ens ha estat llogat. Esperem que cadascú sàpiga la importància que té retornar tot el material en perfecte estat.

El recinte romandrà obert durant tot l’esdeveniment, recordar que tots aquells que surtin del recinte hauran de portar posada en un lloc visible la seva identificació personal, que s’entregarà en entrar a l’esdeveniment.

Els usuaris que participin en la RiudeLAN LAN Party seran acreditats al començament de l’esdeveniment, de manera que en entrar per primer cop serà imprescindible presentar el DNI. En el cas dels menors de 18 anys, serà imprescindible aportar també l’acreditació dels pares firmada. Tots els documents estan disponibles en la nostra pàgina web en la secció de registre i també tindrem a la disposició dels usuaris còpies en el mateix lloc de l’acreditació A l’entrada de la RiudeLAN LAN Party tots els acreditats disposaran de targetes d’identificació que seran entregades en el moment de l’acreditació. També volem recordar que durant tot l’esdeveniment qualsevol administrador pot demanar-vos la identificació sense previ avís i de forma aleatòria, de manera que recomanem tenir el DNI a l’abast en tot moment.

Podran participar a la Lan Party tots aquells menors l’edat dels quals es comprengui entre els 14 i 18 anys (a l’instant de la realització de l’esdeveniment) que presentin l’autorització. Aquest document només podrà ser signat per la mare, el pare o el tutor legal del menor, fent-se ells responsables del comportament de l’interessat en el recinte i dels danys que poguessin patir o ocasionar durant tot l’esdeveniment.

El procés d’inscripció dels menors d’edat serà el següent:

 1. Les autoritzacions es lliuraran signades al moment de l’ingrés a l’esdeveniment, durant la formalització de la inscripció a la Lan Party. Així, doncs, la mare, pare i/o tutor legal hauran de ser presents en el moment en què el menor d’edat iniciï la seva participació, podent sol·licitar tota la informació que necessiti.
  Si no heu pogut descarregar prèviament el document, podreu sol·licitar una còpia de l’autorització i hauran d’emplenar-lo i signar-lo correctament amb les dades que se sol·liciten.
 2. Amb l’autorització, és obligatori presentar una fotocòpia adjunta de la documentació d’identitat (DNI/NIE) de la persona signant i de l’autoritzada.

Descàrrega Autorització

L’administració no es responsabilitza del comportament dels usuaris vers altres usuaris, tot i això si es detecta qualsevol falta de respecte que molesti a algun usuari, l’usuari responsable serà sancionat.
Respecte al comportament es pressuposen un mínim de civisme entre els assistents. Entre les normes de civisme bàsiques s’inclouen: tractar amb respecte i educació a la resta d’usuaris i administradors, evitar agressions verbals i/o físiques, evitar comportaments indecents o actituds agressives. En cas que no es compleixin aquests mínims, l’administració podrà i intervindrà per sancionar a l’usuari responsable, i en cas de les agressions físiques s’informarà les autoritats policials competents.
Només és necessari aplicar el sentit comú per la bona convivència i benestar de tots els assistents. Respectar la propietat aliena, evitar alçar la veu innecessàriament, mantenir una higiene mínima, tan personal com a la zona assignada, respectar als companys i evitar el vandalisme, entre d’altres.

A cada usuari se li assignarà un lloc fix del qual ell n’és responsable. Això inclou la higiene, ordre i estat dels materials que se li assigni. Tant durant l’esdeveniment com a la finalització d’aquest, cada participant intentarà, dintre d’uns marges lògics, mantenir l’ordre i la higiene del seu espai. Tant els passadissos com la zona d’oci són zones de pas, i queda terminantment prohibit obstaculitzar tals llocs de forma innecessària. En cas que es detecti una mancança en la higiene o una obstrucció en una zona de pas, l’administració demanarà a l’usuari o usuaris responsables que netegin i ordenin la zona afectada, en cas que les peticions de l’administració siguin ignorades, un administrador procedirà a aplicar les sancions oportunes. Repartits pel local, tant a l’interior com a l’exterior, així mateix com a la zona d’acampada hi ha contenidors per abocar les deixalles; llençar-hi les deixalles que es vagin generant és un esforç mínim que s’espera de tots els assistents. En finalitzar la RiudeLAN LAN Party es revisaran els llocs dels assistents, en cas de trobar algun lloc en el qual el seu usuari no hagi complert aquesta norma es podria negar l’assistència a l’usuari en qüestió en futures edicions de la RiudeLAN LAN Party.

Durant l’esdeveniment es posa a disposició dels usuaris material i serveis diversos. L’ús dels mateixos ha de ser el més cívic possible, si es detecten comportaments vandàlics, l’usuari responsable serà amonestat immediatament, arribant a obligar a pagar els desperfectes causats o presentar una denúncia formal a les autoritats policials competents en funció de la gravetat del vandalisme.

L’administració posa a disposició de cada usuari dos endolls tipus CEE 7/4 tipus F de 230V (+10% -6%) – 50Hz. Aquesta instal•lació compleix tots els requisits necessaris i ha passat tots els tests que demana la normativa DIN 49441:1972-06 i DIN 49440-1:2006-01. Per tant l’administració no es fa responsable dels desperfectes als aparells electrònics connectats a la xarxa elèctrica.
En cas de que algun usuari detecti que ha patit una sostracció o sigui testimoni d’una sostracció, hi ha un protocol d’acció que comença per notificar l’incident a l’administració. L’administració intentarà, en la mesura possible, solucionar l’incident de manera satisfactòria. Això pot comportar una denúncia formal davant de les autoritats policials competents que ha de realitzar l’usuari que ha patit la sostracció. En cas de que es realitzés una denúncia, tant l’ajuntament de Riudellots de la Selva com l’administració de la RiudeLAN col•laboraran amb les autoritats facilitant tota la informació possible. Si s’arribés a identificar el lladre per qualsevol mitjà, l’administració procedirà a l’expulsió immediata d’aquest, reservant-se el dret a negar-li la participació en totes les edicions posteriors de la RiudeLAN LAN Party. L’expulsió de l’esdeveniment no substitueix ni és incompatible amb una denúncia legal cap a l’infractor per part del damnificat. Tanmateix, l’organització no es fa responsable de qualsevol robatori que succeeixi durant l’esdeveniment.
En cas de que algun usuari extraviï qualsevol pertinença, s’haurà de posar en contacte amb l’administració. Aquesta intentarà, en la mesura possible, solucionar l’incident de manera satisfactòria. En cas de trobar objectes extraviats després de la cloenda de l’esdeveniment, l’administració es posarà en contacte amb els propietaris dels objectes, en cas de no conèixer el propietari, els objectes extraviats es guardaran en les dependències de la RiudeLAN un màxim de un mes. Transcorregut aquest mes, l’administració es desfarà dels objectes de la manera que estimi oportú.
Les noves lleis prohibeixen fumar en qualsevol recinte públic tancat i, per tant, l’administració ha de fer complir aquesta llei. Queda prohibit fumar a qualsevol lloc del recinte, excepte a la zona habilitada per a això (exterior del recinte). Aquesta prohibició s’estén tant a la zona d’usuaris com a la cafeteria, els banys, passadissos, zona d’acampada i banys exteriors en cas d’haver-ni. Qualsevol que incompleixi aquesta norma serà sancionat de la forma que l’administrador en funcions vegi adient. De la mateixa manera, està completament prohibit el consum d’alcohol i narcòtics(i per descomptat, el tràfic de les mateixes) dintre del recinte. Si es detecten usuaris que, sota els efectes de l’alcohol o estupefaents, estiguessin causant problemes, aquests seran amonestats per l’administració de manera proporcional als problemes causats, o proporcional a l’actitud de l’usuari responsable.
Els usuaris tindran que romandre dintre de les àrees habilitades per l’esdeveniment (zona usuaris, bar, zona d’oci, serveis, zona de dormitoris, aparcament i voltants de l’edifici) i tindran que utilitzar les portes destinades a aquestes zones. Per tant queda prohibida la sortida per portes no habilitades i l’accés a zones restringides.
Cada plaça d’usuari compta amb dos endolls CEE 7/4 Tipus F per participant, aquesta alimentació està destinada als equips informàtics que els usuaris portin per l’esdeveniment, però sota cap concepte es poden utilitzar per connectar-hi electrodomèstics varis, tals com ventiladors. La raó d’això es que molts electrodomèstics causen variacions en la tensió de la línia, les quals poden resultar fatals per els aparells informàtics connectats a aquesta. Entre els electrodomèstics prohibits a la connexió de xarxa hi han: torradores, sandvitxeres, cafeteres, escalfadors d’aigua, planxes, neveres, microones o qualsevol altre aparell que estimi l’administració. Per al ús de tots els aparells anteriorment mencionats, es posarà a la disposició dels usuaris una zona especialitzada, que és detallarà en el següent apartat. En relació a qualsevol altre aparell que no s’hagi esmentat, quedarà a discreció de l’administració la catalogació del mateix, i la seva possibilitat d’utilització en la zona d’usuaris, següent aquesta decisió indiscutible i inapel•lable. En cas de que es detectin aparells prohibits, aquests seran confiscats per l’administració fins a la finalització de l’esdeveniment, la confiscació de l’aparell pot estar acompanyada de una sanció si així ho veu necessari l’administrador en funcions. En cas de dubte, i abans de connectar qualsevol dispositiu, s’haurà de demanar assistència a un administrador, el qual decidirà si l’aparell pot o no ser connectat a la xarxa elèctrica de l’esdeveniment.

Els participants tenen dret a introduir aliments propis i begudes no alcohòliques en el recinte. Per a la conservació de les mateixes, en cas de que es vulgui, es poden utilitzar neveres portàtils, a més, també hi ha a la disposició dels usuaris un espai on, qui així ho desitgi, podrà portar aparells de cuina, com per exemple, torradores, sandvitxeries, bullidors d’aigua, cafeteres i demès aparells que l’usuari cregui necessari.

Tot i això, volem recordar que tot aparell de l’espai “Juan Palomo”serà responsabilitat de l’usuari, i en cap cas la organització es farà responsable en cas de robatoris, desperfectes o actes vandàlics sobre els aparells.

Com a mesura de respecte cap a la resta d’usuaris, no es podran utilitzar altaveus individuals connectats als ordinadors. L’única música ambient permesa serà aquella que posi l’administració a través del sistema general de so. Els participants hauran d’utilitzar auriculars o cascs si volen escoltar música, pel·lícules o el so dels videojocs en els quals estiguin jugant. Si és possible, connecteu un micròfon, ja que habilitarem un servidor de Teamspeak i Discord per comunicar-nos entre nosaltres. Tots els altaveus que siguin trobats per l’administració seran confiscats i retornats al concloure l’esdeveniment. De la mateixa manera, aquesta norma s’aplica als equips de música i als altaveus dels mòbils. Com a regla general i, especialment a la zona de dormitoris, els participants han de mantenir una actitud moderada, evitant els crits, sorolls excessius, usos de botzines i qualsevol altra activitat que pugui resultar molesta per a la resta d’assistents. Per tant queda terminalment prohibit escoltar reggaeton durant l’esdeveniment.
Donat el risc que impliquen, no es permet l’ús de làsers durant tota la durada de l’esdeveniment, bé siguin portàtils, fixes o motoritzats. La mateixa norma s’aplica a l’ús de focus. Tant els làsers com els focus que siguin detectats seran confiscats per l’administració fins al final de l’esdeveniment. Tot i que sempre hi haurà il•luminació mínima a totes les zones, els participants podran fer servir llanternes per moure’s per el recinte, sempre que se’n faci un ús responsable de les mateixes. De la mateixa manera també es permeten llums de peu i de tipus flexo per il•luminar l’espai de cada usuari, sempre i quant no molesti als companys. L’ús de projectors dintre del recinte sense autorització de l’administració està prohibit.
L’única forma de transport dintre del recinte és a peu. No es permeten ni patins, ni patinets, monopatins. Bicicletes o qualsevol vehicle similar. En cas de que algun participant sigui sorprès utilitzant qualsevol d’aquests mitjans de transport dintre del recinte serà sancionat i el vehicle confiscat fins a la fi de l’esdeveniment. Per a el transport d’equipament, cada usuari podrà utilitzar, en cas de així desitjar-ho, carros, carretons, plataformes amb rodes o aparells similars. Però això està permès únicament durant el procés de muntatge i desmuntatge. Un cop instal•lat l’equip, cada usuari és responsable de recollir i endreçar els carretons que hagin utilitzat, de manera que no ocupin lloc innecessari i que no provoquin accidents. Està terminalment prohibit accedir al recinte amb muntacàrregues, ja siguin manuals o amb motor, independentment de la seva procedència.
L’administració posa a disposició de cada usuari una cadira durant tot l’esdeveniment. Aquell que ho desitgi podrà portar el seu propi seient per utilitzar-lo en lloc de la cadira proporcionada. Recordar que cada participant només pot utilitzar una cadira, per tant en cas de portar la seva cadira, l’usuari està obligat a retornar la cadira de l’esdeveniment a l’administració. En cas que la cadira proporcionada per l’administració es trenqués, caldrà informar-ne immediatament a un administrador per a la seva substitució. La zona d’usuaris està destinada a les activitats de la RiudeLAN LAN Party i a l’ús de la xarxa, no a dormir. Per tant es prohibeix l’ús d’hamaques, matalassos, i matalassos inflables dintre del recinte. Aquells que vulguin dormir tindran que fer-ho a la zona d’acampada. Tot i això està permès dormir en la cadira davant de l’ordinador, sempre i quant no es molesti als companys.
Cada inscripció dóna dreta a utilitzar un únic lloc (sempre i quant aquest hagi estat atorgat en el procés d’inscripció previ), degudament identificat i associat a l’usuari. Així mateix, es prohibeix l’ús de llocs aliens, l’ocupació de llocs limítrofs i, especialment l’ús de passadissos i zones de pas com “ampliació” del lloc d’usuari. En cas de detectar-se situacions similars, l’administració demanarà al usuari que es replegui fins a la zona assignada, i en cas de desobediència o ignorar de la petició, un administrador procediria a amonestar al usuari responsable. Si un lloc no és ocupat en 24 hores a partir de l’inici de l’esdeveniment, aquest passarà a ser propietat de l’administració, que podrà atorgar-lo a un altre participant. En casos excepcionals l’administració podrà autoritzar alguna excepció a aquesta regla.
La còpia de programes els quals la seva llicencia no ho permet, o la còpia de música o qualsevol altre material audiovisual amb drets d’autor és una activitat delictiva. L’administració no empara ni simpatitza amb l’ús il·legal de programar, ni amb la pirateria del mateix i/o l’incompliment de les lleis que regeixen els drets d’autor. L’únic tipus de programari que s’autoritza a ser copiat a través de la xarxa de la RiudeLAN seran aquells treballs realitzats per cadascun dels grups o usuaris assistents o tot programari, música i qualsevol altre material audiovisual que tingui llicència de “creative commons”. En qualsevol cas, l’administració no es fa responsable dels continguts dels equips informàtics dels assistents o dels arxius que es poguessin compartir, amb independència que hagin estat descarregats d’internet durant l’esdeveniment o hagin estat traslladats a la RiudeLAN LAN Party dintre dels ordinadors dels usuaris.
Tant el servidor com els switchs de comunicació, diferencials de corrent, endolls generals, cablejat elèctric i altres instal·lacions de la RiudeLAN LAN Party només poden ser operats pels administradors de la RiudeLAN. Qualsevol participant que sigui enxampat intentant manipular qualsevol aparell esmentant anteriorment serà sancionat sense dret a rèplica, podent arribar a ser expulsat en funció de la gravetat de l’acció. L’administració posa a disposició de cada participant un únic connector UTP (RJ45) que li connecta a la xarxa d’intranet de la RiudeLAN. Està prohibit l’ús de switchs personals, com l’ús de diversos cables d’ethernet per un sol usuari. En cas de que es volgués connectar diversos aparells, l’administració posarà a disposició dels usuaris dues xarxes de WiFi. Recordar que la connexió a extranet està limitada i l’administració no pot garantir el bon funcionament d’aquesta.
Tant la xarxa local com l’accés a internet és un bé compartit que hem de cuidar entre tots. Qualsevol intent de sabotejar o causar el seu mal funcionament (atacs de xarxa, ús de bots, generació de virus i cucs, servidors DHCP, programari maliciós, etc.) que sigui detectat comportarà l’expulsió immediata de l’usuari responsable, tanmateix com la revocació del dret a assistir a les següents edicions de la RiudeLAN LAN Party. L’administració no es fa responsable de la protecció informàtica dels equips dels usuaris, per la qual cosa es recomana l’ús privat d’antivirus i “Firewall”, com també el disposar de les últimes actualitzacions del sistema operatiu. L’administració tampoc es fa responsable de no poder proporcionar un servei constant de xarxa als participants, si aquesta desconnexió és deguda a causes desconegudes o no atribuïbles als responsables del seu correcte funcionament.
Les normes aquí esmentades fan referència al comportament general dels participants, i tots i cadascun dels administradors vetllaran per el compliment de les mateixes. D’aquesta manera, qualsevol integrant de l’administració té, de manera individual, autoritat per aplicar les sancions que consideri oportunes en cas de detectar faltes i incompliments de les normes. Durant el transcurs de l’esdeveniment es duen a terme nombroses activitats que són supervisades i coordinades per responsables específics de l’administració. Aquestes activitats tenen normes particulars que han de ser conegudes per tots aquells que vulguin participar-hi, i que seran gestionades per els respectius responsables de cada àrea.
Les sancions que s’aplicaran en cas que s’incompleixi la normativa poden ser de diferent naturalesa, i la seva duresa dependrà de la gravetat de la infracció sancionada. (L’acumulació de sancions menors podrà implicar, de manera automàtica, una aplicació d’una sanció major). L’administració podrà aplicar, de menys a més gravetat, les següents accions, o qualsevol combinació d’elles:
 • Amonestació verbal de manera privada a l’infractor.
 • Amonestació pública a través dels sistemes generals de megafonia.
 • Retirada dels serveis de xarxa durant un període de temps variable.
 • Retirada definitiva dels serveis de xarxa.
 • Confiscació dels elements que motiven l’incompliment de les normes, sent aquests retornats al finalitzar l’esdeveniment o en el moment que l’usuari decideixi abandonar definitivament el recinte.
 • Expulsió temporal del recinte a la persona infractora.
 • Expulsió definitiva del recinte a l’infractor.
 • Rebuig de la inscripció de l’infractor en posteriors edicions de la RiudeLAN LAN Party.
 • Denúncia interposada per l’administració contra l’infractor davant de les autoritats policials competents.
L’administració es reserva el dret a denegar la participació de qualsevol persona a aquest esdeveniment i/o expulsar, en qualsevol de les seves fases, en aquells supòsits en que l’opinió de l’administració, algun dels participants hagués incorregut, per qualsevol raó, en una conducta ofensiva, contraria a la llei, la moral i l’ordre públic o en que de qualsevol altre manera pogués lesionar o causar un prejudici a la seva imatge o a tercers.
Desplaça cap amunt